Från strategi till handling : En fallstudie om översättning på Scania Oskarshamn

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: I dynamiska affärsmiljöer är strategin mer avgörande än någonsin eftersom en tydlig och genomtänkt strategi är ledningens instruktioner för att göra affärer och dess vägkarta till konkurrensfördelar. När strategier väl har formulerats måste de genomföras, annars skulle välformulerade strategier inte vara till någon nytta och organisationens mål förbli en teoretisk önskan snarare än en uppnåbar plan. Organisationer är således inte enbart beroende av en tydlig och genomtänkt strategi, av lika stor vikt är strategins genomförande. Det är vid genomförandet som den formulerade strategin översätts till de konkreta handlingar vilka resulterar i att strategin realiseras. Utan en länk mellan strategi och handling är det omöjligt för organisationer att säkerställa att medarbetarnas arbete bidrar till att organisationen genomför strategin och når de strategiska målen. Trots att detta område varit föremål för tidigare forskning är det fortfarande få organisationer som genomför sin strategi, de misslyckas således med att översätta strategi till handling. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur en organisation, Scania Oskarshamn, översätter sin övergripande strategi till handling. Syftet med studien är även att identifiera och analysera vilka faktorer som är kritiska för översättning av strategi till handling Metod: För att besvara studiens frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Som forskningsdesign valdes en fallstudie med Scania Oskarshamn som fallföretag. Empiriska data samlades in från 14 semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare samt kompletterades med interna dokument, deltagande observationer och mailkorrespondens. Sekundära data samlades in från Scanias hemsida, organisationens årsredovisning 2020 samt tidigare empiriska studier av Scania. Slutsats: Det finns tre huvudområden vilka stöttar Scania vid översättning av sin strategi till handling. Dessa är utformning och nedbrytning av strategisk plan, kontinuerlig uppföljning samt “Scania Production System” (SPS). Utifrån de faktorer som funnits kritiska för Scanias översättning av sin strategi till handling, i relation till de faktorer tidigare forskning har lyft som kritiska, har denna studie funnit 15 kritiska faktorer vilka är av betydelse för översättning av strategin. Dessa faktorer grupperas under kategorierna grundläggande förutsättningar, strategiarbete samt ledarens roll, och är kritiska för agerande i enlighet med strategin, ständiga förbättringar och engagemang, och i förlängning för att strategi ska översättas till handling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)