Sexhandel och prostitution i dagens Sverige : Perspektivet och synen på fenomenet hos yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie undersöker fenomenet sexhandel och prostitution. Genom intervjuer med myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar för att bekämpa sexhandel och prostitution i Sverige, ville vi undersöka vilka perspektiv dessa organisationer och myndigheter har på fenomenet. Vi tittade på hur dessa beskriver situationen och hur de ser på utvecklingen av arbetet mot sexhandel och prostitution, samt hur de arbetar och vilka utmaningar de ser i Sverige. Liksom tidigare forskning visat så är detta ett växande problem med stora mörkertal där förövarna tenderar att vara anonyma och offren vanligtvis kommer från utsatta situationer, vilket driver dem in i prostitution och sexhandel. Majoriteten av offren är kvinnor från fattigare länder som säljs till Sverige genom hallickar. Då svenska män betalar betydligt mer än männen i kvinnornas hemländer, blir Sverige ett attraktivt land för sexhandel. De svenska sexköparna har övervägande god ekonomi, även om det förekommer att män från alla samhällsklasser köper sex. I och med den svenska lagstiftningen och den fria rörligheten inom Europa så köper majoriteten av de svenska sexköparna sex utomlands. Sexhandeln ger mest inkomst till hallickarna vilka behåller största delen av pengarna själva samtidigt som kvinnorna ofta sätts i beroendeställning till hallickarna genom skuldsättning och bristande språkkunskaper. Det framkom att sexhandel och prostitution drivs av krafter som förvriden människosyn, pengar, makt, sexdrift, och diskriminering. En stor bidragande orsak till att problemet fortfarande existerar och växer är efterfrågan vilken också stimuleras av pornografin. Porren harstark koppling till sexhandel och prostitution då den normaliserar en förvriden kvinnosyn, dessutom går porrkonsumtionen ner i åldrarna i dagens Sverige. Både frivilligarbetare och myndighetspersoner arbetar på olika sätt för att förebygga och bekämpa prostitution och sexhandel, genom opinionsbildning, förebyggande arbete, operativt och uppsökande arbete samt rehabilitering. De intervjuade efterfrågade mer resurser och underströk vikten och nödvändigheten av samverkan för att kunna bekämpa sexhandeln och prostitutionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)