Bemötandestrategier för att minska oro hos personer med demenssjukdom: En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Omvårdnad av en person med demenssjukdom ställer andra krav på vårdaren än omvårdnad av en kognitivt frisk person. En person med demenssjukdom drabbas av personlighets förändring vilket medför ett förändrat beteende bland annat i form av bristande självinsikt, oro och brister i förmågan att förstå konsekvenser av sitt handlande. Syftet med kunskapsöversikten var att sammanställa kunskap om olika åtgärder som kan tillämpas för att minska oro hos personer med demenssjukdom.
Resultatet visade att sättet att kommunicera och personcentrerad vård är faktorer som påverkar agitationsbeteende hos en person med demenssjukdom. För att bemöta en person med demenssjukdom är det av betydelse hur vårdpersonal kommunicerar med den demenssjuke för att inte förhöja agitations beteende. Inom personcentrerad vård är miljön omkring en person med demenssjukdom viktig, förändringar kan leda till ett ökat agiterande beteende. Genom tillämpning av interventioner i form av kommunikation samt personcentrerad vård är målet att person med demenssjukdom ska uppleva minskad oro vid omvårdnad.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)