Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. Det privaträttsliga institutet är inte heller det ett så riskfritt alternativ som det genom medierna ger sken av att vara. I denna uppsats jämförs därför bristerna i det offentliga systemet, som främst handlar om ställföreträdares kompetens och tillsynen av dem, mot riskerna med framtidsfullmakten, som berör ikraftträdandet av framtidsfullmakten och institutets tillsynsreglering, för att ta reda på om framtidsfullmakten för den enskilde verkligen är ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället idag erbjuder.I uppsatsen dras slutsatsen att det privata alternativet framtidsfullmakten skulle kunna vara ett tryggare alternativ till att förlita sig till det offentliga systemet. Detta baserat bl.a. på att ikraftträdandet av framtidsfullmakten är ett förfarande som skulle kunna gå till på ett lika rättssäkert sätt som när ett ställföreträdarskap anordnas åt en hjälpbehövande. Slutsatsen grundas även på att det genom en framtidsfullmakt är möjligt att själv utse en framtidsfullmaktshavare med tillräckligt god kompetens för uppdraget. Mot bakgrunden av att det idag också finns stora brister inom tillsynsområdet i det offentliga systemet så skulle det för den enskilde även kunna vara säkrare att upprätta en framtidsfullmakt om en granskare ges möjlighet att kontrollera framtidsfullmaktshavarens uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)