Efter förvärvet - En studie av 11 viktiga faktorer i integrationsprocessen vid svenska nationella företagsförvärv

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carolina Winroth; Bengt Janson; Daniel Andersson; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Företagsförvärv är ett ständigt aktuellt fenomen, dock tenderar antalet genomförda förvärv att variera. Under första halvåret 2003 var antalet svenska nationella företagsförvärv det lägsta på tio år, men inför år 2004 spår analytikerna att antalet kommer att öka. Flera studier har konstaterat att en stor del av alla genomförda företagsförvärv misslyckas och många författare menar att den största svårigheten ligger inom integrationsprocessen. Vi ämnar i denna uppsats att djupare studera hur prioriteringen mellan olika faktorer i integrationsprocessen bör göras för att öka sannolikheten för en lyckad integration. Mer specifikt kommer följande frågor att behandlas: Hur viktiga är faktorer i integrationsprocessen vid företagsförvärv i relation till varandra? Hur bedöms den relativa svårigheten i att ta hänsyn till dessa faktorer vid integrationsprocessen? Finns det någon koppling mellan hur viktiga och hur svåra faktorerna anses vara? Vilka skillnader finns mellan företagsledarperspektivet och konsultperspektivet på integrationsprocessen?Syfte: Denna uppsats har som syfte att ta fram en lista med faktorer, rangordnade efter hur viktiga de är att ta hänsyn till, i integrationsprocessen vid svenska nationella företagsförvärv. Metod: Undersökningsmodellen, som legat till grund för uppsatsen, utgörs av en sammanställning av litteraturen på området. Den består av en lista med de faktorer, i integrationsprocessen, som mest frekvent omnämns som viktiga. De elva faktorerna som identifierats är; integrationsplan, 100-dagarsplan, hastighetsaspekten, flexibilitet, anställdas motivation, kommunikation, integrationschef, integration av ledarskapsstil, kulturintegration, ekonomisk styrning och slutligen identifiering och kvarhållande av nyckelpersoner. Dessa har sedan undersökts genom sju djupintervjuer med erfarna företagsledare och konsulter, verksamma inom området. Vid intervjuerna har respondenterna även ombetts rangordna faktorerna inbördes efter grad av betydelse.Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att faktorerna skall prioriteras i följande ordning, integrationsplan, kommunikation, hastighetsaspekten, identifiering och kvarhållande av nyckelpersoner, ekonomisk styrning, 100-dagarsplan, anställdas motivation, integrationschef, kulturintegration, flexibilitet och slutligen integration av ledarskapsstil. Slutsatsen vi drar från denna studie är att vår lista med rangordnade viktiga faktorer i stor utsträckning kan användas som ett verktyg vid beslutsprocessen för prioriteringen av de elva studerade faktorerna. Rekommendationer för vidare forskning: Den identifierade kopplingen mellan upplevd svårighet och viktighet hos faktorerna samt dess konsekvenser för integrationsprocessen, kan vara ett intressant område för vidare forskning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)