Mina åsikter är precis lika viktiga som alla andras. : En kvalitativ studie om deltagares upplevelser inom daglig verksamhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Bakgrund:

Valet av daglig verksamhet som undersökningsområde gjordes då vi ville undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever sin arbetssituation. Empowerment som perspektiv kändes passande i studien då många av de teoretiska begrepp vi ville använda oss av förekommer inom empowerment.

Syfte:

Syftet med denna studie är att utifrån ett empowermentperspektiv beskriva och analysera hur deltagare upplever och skapar mening inom daglig verksamhet.

Metod:

Studien är av kvalitativ karaktär med semistrukturerade intervjuer där empirin grundar sig på fem transkriberade intervjuer. De personer som intervjuats har valts ut utifrån två kriterier, att de kunde uttrycka sig muntligt samt beviljats och arbetar inom daglig verksamhet enligt LSS (1993:387). För att få svar på våra intervjufrågor utarbetades en intervjuguide. Empirin analyserades utifrån studiens tre teoretiska begrepp tillhörighet, meningsfullhet och makt. Intervjuanalys med fokus på meningen har används som omfattar meningskodning.

Resultat:

Resultatet visar att samtliga deltagare trivs med sin arbetssituation, genom att dem uttrycker att det är viktigt för dem att ha något att göra om dagarna samt att samspela med andra. Fortsättningsvis visar resultatet på att deltagarna upplever acceptans på sitt arbete, men de upplever inte att deras arbete är accepterat i samhället. Det framkommer i resultatet att maktrelationen mellan personalen och deltagarna är relativt likställd men att deltagarna är medvetna om att personalen har största ansvaret och har på så sätt makten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)