Att vårda en anhörig med Huntingtonsjukdom: anhörigvårdares perspektiv : en integrerad litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Huntingtons sjukdom (HS) är en ovanligt förekommande sjukdom med komplexa sjukdomsförlopp. Att vara anhörigvårdare till en individ som drabbats av HS kan därför innebära en speciellt utmanande livssituation med många svårigheter liknande andra anhörigvårdare med sjukdomstillstånd som parkinsons sjukdom och alzheimers sjukdom. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att att få en förståelse för vad anhörigvårdare går igenom vid vårdandet av en individ med HS för att kunna förstå och ge adekvat stöd. Syftet: med litteraturstudien är att beskriva anhörigas perspektiv av att vara vårdare för en anhörig som är drabbad av huntingtons sjukdom. Metod: för att analysera datan så användes en integrerad analysmetod enligt Whittemore & Knafl (2005). 12 inkluderades (2 kvantitativa, 10 kvalitativa) som samlades från två databaser. Resultat: analysen resulterade i fyra kategorier: Existera i rollen anhörigvårdare, hantera att vara anhörigvårdare, undvikande av sjukdomen, kämpa för att få stöd och förståelse. Resultatet påvisade bland annat hur anhörigvårdares liv förändras samt hur det kan se ut när anhörigvårdare hanterar den nya situationen. Det är viktigt för sjukvården att ha insikt för vad anhörigvårdare går igenom för att kunna ge ett adekvat stöd och bemötande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)