Entreprenörens val - : Valet mellan att starta eget företag eller bli egenanställd

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna induktiva studie undersöker vi vad som styr valet mellan att bli egenanställd eller starta ett eget företag. Personer kan välja att verka som egenanställd baserat på sin hobby eller passion utan att starta ett eget företag. Detta genom att driva en verksamhet samtidigt som man överlåter de administrativa delarna till ett annat företag, ett så kallat egenanställningsföretag. När man använder sig av en sådan tjänst kan man definieras som egenanställd, vilket innebär att man inte är egenföretagare men ändå driver en egen verksamhet. Syftet med denna studie är att förstå varför och vilka faktorer som påverkar valet hos individer att verka som egenanställd eller att starta ett eget företag. Vi avser att studera likheter och skillnader mellan egenanställda och företagare i deras entreprenörskap. Vägen till entreprenörskap kan se väldigt olika ut för olika personer och vilka faktorer som påverkar valet vill vi undersöka genom teorier om entreprenörskap, entreprenörskapsprocessen, affärsmöjligheter, push- och pull-motivationer samt administrativt arbete. Genom teorierna får vi insyn i vad en entreprenör är och hur vägen till att bli en entreprenör ser ut. Vi har använt oss av ändamålsenligt urval, som baserar sig på att hitta respondenter som kan bidra med relevant information. Vi har intervjuat tio personer, varav fem är egenanställda och fem är företagare genom semistrukturerade intervjuer. Via intervjuerna fick vi en djupare förståelse till varför respondenterna väljer företagande eller egenanställning. Resultatet visar att det ligger olika orsaker bakom dessa val som exempelvis kan vara framtidsplaner, om man vill att företaget ska växa samt om man vill anlita personal i framtiden. Andra faktorer som kan påverka är personens livssituation och om man först vill testa sin affärsidé genom egenanställning. De lärdomar som olika grupper kan ta från vår studie är att nya företagare kan överväga sitt val hur man väljer att starta företag, vilken form passar egentligen bäst och likadant för potentiella egenanställda som kan överväga sina val. Samtidigt som den egenanställda kanske inser att den vill satsa på sitt företag och övergå till att starta ett eget företag. Egenanställningsföretag kan ta hjälp av denna studie för att kunna få en bättre förståelse för vilka deras kunder är. Detta med grund i resultaten av varför företagare väljer att starta ett eget företag istället för att verka som egenanställd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)