Värdig ett Nobelpris?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: En av anledningarna till att Europeiska Unionen tilldelades Nobels fredspris år 2012 är den roll som organisationen har spelat för utvecklingen av mänskliga rättigheter i Europa, trots att det finns avsevärda oklarheter kring hur stort inflytande gällande rättigheter som EU faktiskt utövar. Med utgångspunkt i den normativa institutionalismens fokus på normers avgörande betydelse för hur organisationer formas syftar denna uppsats till att klargöra huruvida EU legitimeras som en auktoritet över nationell lagstiftning eller inte. Genom att undersöka den svenska riksdagsdebatten angående diskrimineringslagstiftning analyseras förekomsten och utvecklingen av argument där EU tillskrivs en auktoritativ position. På detta sätt visas en klar förekomst av legitimering av EU. Denna legitimering blir dessutom något starkare över tid, vilket tyder på att det på nationell nivå sker en långsam utveckling mot att uppfatta EU som en auktoritet över medlemsstaternas lagstiftning. Undersökningen illustrerar även hur det mindre vanliga tillvägagångssättet av att undersöka språklig legitimering för att bättre förstå institutionell förändring kan användas för att studera själva europeiseringens process istället för att enbart dra slutsatser av dess effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)