Påverkansarbete och nätverkande inom ett gränsöverskridande järnvägsprojekt En aktörs-nätverksanalys av Oslo-Sthlm 2.55

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Adam Nilsson; Oliver Rosengren; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om Projektet Oslo-Sthlm 2.55 som är en planerad utbyggnad av järnvägssträckan mellan Oslo och Stockholm via bland annat Örebro, Karlstad och Västerås. Syftet med uppsatsen handlar om att belysa involverade aktörer och deras relationer till varandra samt aktörernas påverkansmöjligheter. Frågeställningarna som uppsatsen har utgått ifrån är följande: Vilka är de involverade aktörerna i järnvägsprojektet Oslo-Sthlm 2.55 och hur ser relationen ut mellan dessa? Hur ser aktörerna på sina egna samt på andra aktörers möjligheter att påverka inom Projektet? Hur kan Projektet Oslo-Sthlm 2.55 förstås utifrån aktör-nätverksteorin? Uppsatsen tar avstamp i aktör-nätverksteorin som analytiskt ramverk genom intervjuer som främsta metodverktyg och handlar om att följa aktörer inom Projektet och beskriva deras relationer, nätverk och påverkansmöjligheter. Regioner och kommuner längs sträckan (Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad, Örebro kommun och sedan våren 2020, även Region Stockholm) driver främst frågan genom Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, vars uppdrag är att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm. Även tidigare forskning och begreppen flernivåstyrning, regionalism och multilevel venue shopping diskuteras och kopplas ihop med frågeställningarna i resultatet. Resultatet visar att det finns många aktörer och nätverk som i stor utsträckning påverkar Projektet. Det framkommer också att vissa aktörer bör bli mer aktiva framöver om Projektet ska bli genomförbart. Det är tydligt att arbetet med Projektet sker på flera administrativa och geografiska nivåer. Regioner, regionala EU-kontor, Trafikverket och Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB beskrivs som aktiva aktörer och som en central del av Projektet. Svårigheter har varit samverkan över nationsgränsen mellan Sverige och Norge samt en restriktiv EU-politik från den svenska staten. Här kan man se Bolaget som en möjlighet för mindre aktörer att kunna samarbeta i större nätverk mot gemensamma mål i den upplevda frånvaron av nationell nivå. Vidare kommer det krävas ett paradigmskifte inom transportplaneringen där fokus bör vara på samarbete över olika typer av gränser och upphöra den isolerade nationella planeringen om Projekt som Oslo-Sthlm 2.55 ska gå i lås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)