Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: []

Nyckelord: ;

Sammanfattning: InledningVår upplevelse genom samtliga vfu är att estetiska uttryck inte erbjuds i fritidshemmet i denomfattning som möjliggör ett varierat innehåll. I resultatredovisningen från Skolinspektionens(010) kvalitetsgranskning i fritidshemmet påpekas att barn behöver stimuleras och utmanasmer i sin vardag. ”Kreativt skapande i form av rollspel, musicerande och dans som är en delav barn- och ungdomskulturen idag, sker däremot sällan, i vart fall inte med stöd av ellerförberett av vuxna” (Skolinspektionen, 010, s. 1). Vi har valt att genomföra en jämförandestudie i Sverige och i Danmark för att undersöka ifall vi kan lära något av varandrasverksamheter.SyfteSyftet med vår studie är att skapa kunskap kring hur fritidslärare arbetar med estetiska ämneni avsikt att erbjuda barn i fritidshem olika möjligheter att uttrycka sig.FrågeställningarHur formuleras betydelsen av de estetiska ämnena i styrdokumenten för fritidshemmetsuppdrag i Sverige och i Danmark?Hur tolkar fritidslärare dessa dokument?Hur går fritidslärare på ett svenskt och ett danskt fritidshem tillväga för att arbeta medestetiska uttryck i sin verksamhet?MetodVi har valt att göra en kvalitativ jämförande studie där dokumentanalys, observationer ochintervjuer utgör vårt metodval. Styrdokumenten i Danmark och i Sverige har vi analyseratgenom att titta på likheter och skillnader. Vi har även observerat fritidshemmets miljö på ettdanskt och ett svenskt fritidshem och granskat hur ytor och utrymmen disponeras och vilketmaterial som finns till förfogande. Vi har även intervjuat tre fritidslärare, en i Danmark ochtvå i Sverige.TeoriNär vi har analyserat vårt insamlade material har vi använt oss av det sociokulturellaperspektivet där meningsskapande, interaktion, och socialt sammanhang är viktigakomponenter när barn skapar sin verklighet. Fritidshemmet utgör en unik arena där socialarelationer är i fokus. Det är tillsammans i interaktion med andra som kunskap skapas ochlärandeprocesser sker (Klerfelt, 007).ResultatDet som är mest framträdande i vår studie när vi jämför hur fritidslärarna arbetar i Danmarkoch Sverige är att i Danmark arbetar fritidslärarna utifrån läroplansteman. Det innebär att

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)