Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

Detta är en Master-uppsats från

Sammanfattning: Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. Kemilaborationens process och resultattydliggörs övervägande via de filmiska berättarvalen. Det multimodala berättandet visar sig även vara mycket komplext och känsligt för hur vissa språkliga uttryck kan skapa tydlighet eller otydlighet i presentationen.I sina filmer använder eleverna också tilltal från olika mediegenrer; som dokumentär, spelfilm, TV- program och sociala medier. Studien visar ävenatt multimodala presentationsformer kan vara en möjlig didaktisk resurs i skolans olika ämnesområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)