Ägarlägenhet och bostadsrätt : En stuide om bostadskostnader förknippade medägarlägenheter och bostadsrätter samt hur dessa påverkas av olika räntenivåer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Den 1 maj 2009 infördes lagreglerna som tillåter bildande av ägarlägenheter, en för Sverige ny upplåtelseform. Till skillnad mot bostadsrätten innebär ett köp av en ägarlägenhet ett direkt ägande av en fastighet, närmare bestämt en ägarlägenhetsfastighet. Liksom bostadsrätten äger del i bostadsrättsföreningen, äger ägarlägenheten del i en samfällighetsförening, men som till skillnad från bostadsrättsföreningen normalt sett inte upptar några lån i samband med förvärvet av fastigheten. Avsaknaden av lån i samfällighetsföreningen innebär att årsavgiften för ägarlägenheten blir betydligt lägre än motsvarande avgift för bostadsrätten. Detta utgör en väsentlig skillnad för konsumenten. Mot bakgrund av att ägarlägenheter är en relativt ny upplåtelseform, och att tidigare studier visar att det råder stor okunskap om vad ett ägande av den nya boendeformen innebär, finns det en kunskapslucka att fylla. Vidare innebär det rådande ränteläget i kombination med en historiskt hög skuldsättning hos de svenska hushållen att dess känslighet mot stigande räntor vuxit sig allt större. Således syftar studien till att utreda skillnaderna i bostadskostnader för upplåtelseformerna bostadsrätt och ägarlägenhet ur ett konsumentperspektiv, samt att undersöka hur olika räntenivåer påverkar bostadskostnaderna för respektive upplåtelseform. Grundläggande information om de olika upplåtelseformerna sammanställdes och relevanta teorier kopplade till ämnet redogjordes för. Vidare insamlades data till den kostnadskalkyl som sedermera upprättades. Slutligen utfördes känslighetsanalyser på bostadskostnaderna genom att justera räntenivåerna i kalkylen. Resultaten av studien visar att ägarlägenheten är den dyrare upplåtelseformen att köpa. Däremot bör tydliggöras att orsaken till att ägarlägenheten är den dyrare av de två, är på grund av amorteringen av bostadslån och det privatlån som tas för att täcka mellanskillnaden i kontantinsatsen mellan upplåtelseformerna. Känslighetsanalysen visar, både vid en måttlig och kraftig ökning av räntenivå, att bostadsrätten är känsligast för ränteökningar då den uppvisar högre procentuell ökning i bostadskostnader än ägarlägenheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)