Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bristen på kirurgisk och anestetisk vård är stor i världen men i många länder där kirurgi emellertid utförs är anestesisjuksköterskan den yrkesgrupp som utövarmajoriteten av anestesierna. Ett ökat deltagande av anestesisjuksköterskor inom icke statliga organisationer anses kunna få en positiv inverkan på den globala hälsan. Samtidigt är kunskapen bristfällig om hur anestesisjuksköterskor upplever sin roll inom det globala hälsoarbetet. Syfte: Syftet var att undersöka hur anestesisjuksköterskor som arbetat för icke statliga organisationer i låg-och medelinkomstländer upplever sin roll inom den globala hälsan. Metod: En kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Data insamlades från individuella, semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier och nio subkategorier. Den första kategorin Att använda sin kompetens med subkategorier: Arbetsuppgifter, Teamarbete och Medicinsk teknik. Den andra kategorin Att möta andra kulturer med subkategorier: Omvårdnad, Kulturell anpassning och Anestesisjuksköterskor internationellt. Den tredje kategorin Att volontärarbete bidrar till förändring med subkategorier: Personlig och Professionell utveckling, Lokal påverkan och Global påverkan. Slutsats: Resultatet visar att deltagarna i studien upplevt att deras roll inom de icke statliga organisationerna varit bred, varierat i ansvarsnivå och i arbetsuppgifter, inneburit kulturella möten på olika nivåer, lett till insikter om likheter och skillnader mellan anestesisjuksköterskor globalt och påverkat människors hälsa lokalt. För att påverka den globala hälsan anses fler anestesisjuksköterskor inom icke statliga organisationer nödvändigt. Studien har bidragit med ny kunskap inom området och lagt en grund för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)