IFRS 15:s påverkan på intäktsredovisning - En fallstudie i hur IFRS 15 påverkar svenska bygg- och fastighetsbranschens intäktsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: IFRS 15:s påverkan på intäktsredovisningen; En fallstudie i hur IFRS 15 påverkat svenska bygg- och fastighetsbranschens intäktsredovisning. Seminariedatum: 4 juni 2019 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna Eriksson, David Nyman och Omar Doughoz Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Intäktsredovisning, principbaserad standard, internationella redovisningsstandarder, successiv vinstavräkning och redovisningsprinciper. Syfte: Syftet med studien är att studera vilken påverkan övergången till en mer principbaserad standard har på företags intäktsredovisning. För att uppnå syftet analyseras hur utvalda företag upplever, tolkar och tillämpar IFRS 15. Metod: För att undersöka syftet genomförs en fallstudie. En comment letters- och årsredovisningsgranskning genomförs och kompletteras med semistrukturerade respondent- och in-formantintervjuer. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram består av ett antal teoretiska be-grepp nödvändiga för att förstå bakgrunden till IASB:s utformning av internationella standarder. Den teoretiska referensramen belyser normbildning inom redovisning där en standard antingen utformas som regel- eller principbaserad. Därefter fokuserar referensramen på normativ teori och grundläggande faktorer till behovet av redovisning och välformulerade standarder. Empiri: Det empiriska materialet består av 24 comment letters, 31 bygg- och fastighetsföre-tags årsredovisningar, fem respondentintervjuer från olika företag och två informantintervjuer med auktoriserade revisorer. Resultat: Uppsatsens författare drar slutsatsen att implementeringen av IFRS 15 har en begränsad påverkan i bygg- och fastighetsbranschen. Tillämpningen av IFRS 15 föranleder en principiell påverkan men företagens intäktsredovisning påverkas inte materiellt. Därutöver dras slutsatsen att IFRS 15 har brister i utformningen vilket resulterar i en svårtolkad standard. Det utökade tolkningsutrymmet bidrar till att standarden tillämpas inkonsekvent vilket försämrar investerarens möjlighet att jämföra finansiell information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)