Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. Mycket av arbetet runt maskinsäkerhet är fokuserat på riskanalyser och framtagning av SIL- eller PL-klass. Mindre vikt fästs vid att kontrollera om säkerhetssystemet faktiskt fungerar som tänkt. ABB Motion service är serviceorganisation för ABB:s drivsystem som främst sysslar med frekvensomriktare och strömriktare. ABB Motion service erbjuder ett antal tjänster kopplade till drivsystem som till exempel innefattar olika typer mätningar, analyser och förebyggande underhåll på drivsystem ute i kundernas anläggningar. Tillståndskontroller är något som ABB Motion service utför dagligen så därför finns det intresse av att undersöka hur en tjänst för tillståndskontroll avseende maskinsäkerhet kan utformas samt att undersöka om det finns ett intresse och behov av en sådan tjänst ute bland kunderna. En enkät skickades ut till sexton stycken utvalda personer som i sitt arbete på olika sätt sysslar med maskinsäkerhet. Det kan vara i form av produktion, underhåll eller att ta fram lösningar vid modernisering. Elva av de tillfrågade svarade inom en vecka och svaren har sammanställts i den här rapporten. Sammanställningen visar på en skillnad i hur arbetet gällande maskinsäkerhet bedrivs mellan maskiner med tydliga krav på regelbunden service och besiktning som kranar och hissar respektive andra typer av maskiner. I det andra fallet protokollförs inte den provning som utförs alltid på ett fullständigt sätt. Man nöjer sig då med att avrapportera att en färdig instruktion har följts. Arbetsmiljöverket efterfrågar dokument arbetsgivaren som ska ha i sitt arbetsmiljöarbete vid inspektioner. Sådana dokument kan vara protokoll från provning. En avrapportering att en instruktion har följts går inte att likställa med ett punktvis protokoll med signatur och datum på respektive punkt. Den exakta juridiken där emellan har inte undersökts. En beskrivning av tjänsten har tagits fram. Denna tillsammans med svaren på ett antal frågor ligger till grund för ett fortsatt arbete med att färdigställa tjänsten som en produkt som går att erbjuda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)