Det kreativa barnet i naturvetenskaplig undervisning : En litteraturstudie om innehåll och arbetsformer i förskolan och begreppet STEAM

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka undervisning i naturvetenskap i förskolan genom att analysera det internationella begreppet STEAM, vilket är en förkortning av olika ämnen som kan integreras med varandra i naturvetenskaplig undervisning. Uppsatsen är en litteraturstudie om innehåll och arbetssätt i STEAM i relation till tidigare forskning och läroplanens skrivningar. Metodavsnittet utgår ifrån textanalys som avser att lyfta fram olika teman och mönster som framkommer i forskningen, med hjälp av tematisk analys. Det teoretiska perspektivet bottnar i delar av läroplansteorin som handlar om de didaktiska frågorna vad och hur, närmare bestämt frågor som handlar om innehåll och arbetsformer. Resultaten visar att kreativa processer och konstformer samt förskollärarens didaktiska förhållningssätt och specifika arbetsmetoder kan ha en positiv påverkan på barns lärande i naturvetenskap och att lärande sker utifrån barns erfarenheter och intressen. Utifrån STEAM ses barn i förskolan som naturligt kreativa och kompetenta och integrering av ämnen ses som en möjlig lösning på behovet av kompetens i naturvetenskapliga ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)