Skolsköterskan är en viktig aktör bland flera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma : En intervjustudie med skolsköterskor i grundskolan

Detta är en Master-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Annie Åhlund; [2021]

Nyckelord: Barn; folkhälsa; samverkan; skola; ungdomar;

Sammanfattning: Bakgrund Övervikt och fetma i tidig ålder är riskfaktorer för att drabbas av ett flertal sjukdomar senare i livet. Skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Syfte Att belysa skolsköterskors erfarenheter i arbetet med att främja en hälsosam vikt samt förebygga övervikt och fetma hos grundskoleelever. Metod En semistrukturerad intervjustudie genomfördes med sex skolsköterskor på grundskolor i region Stockholm, samtliga kvinnor, med varierande erfarenhet. Skolorna hade varierande elevantal och representerade olika socioekonomiska områden. Intervjuerna genomfördes via Teams och varade mellan 30 – 50 minuter. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat Skolsköterskor upplevde flera utmaningar med att främja en hälsosam vikt samt förebygga övervikt och fetma hos sina elever. Ett optimalt arbete förutsätter tvärsektoriell samverkan som involverar annan personal (internt och externt) samt föräldrar. Övervikt och fetma kan uppfattas som känsliga områden vilket kan försvåra möjligheten att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan skolsköterska, elev och föräldrar. Ett optimalt preventionsarbete kräver tidiga och situationsanpassade insatser redan i förskoleklass, vilket även bör involvera föräldrar då arv och miljö har betydelse för barnets viktutveckling. Ett sådant arbete kräver struktur i form av styrdokument och resurser, inte minst på samhällsnivå där skolsköterskorna är en viktig aktör bland många andra. Slutsats Skolsköterskan är en viktig aktör när det kommer till förebyggande och hälsofrämjande arbete kopplat till övervikt och fetma hos barn och ungdomar, men ansvaret är komplext och delas av många. För att kunna fokusera på det förebyggande arbetet krävs mer samverkan och utökade resurser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)