Digital arbetsmiljö ur slutanvändares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Författare: Martin Grundtman; [2019]

Nyckelord: Digital arbetsmiljö; Socioteknisk teori;

Sammanfattning: Den huvudsakliga arbetsmiljön bland Sveriges yrkesverksamma är i dag digital och den vanligaste sjukskrivningsorsaken är besvär som tidigare forskning har visat kan orsakas av brister i den digitala arbetsmiljön. Trots detta är digital arbetsmiljö som forskningsområde relativt nytt och outforskat och ny forskning efterfrågas för att utöka kunskapsbasen. Syftet med denna studie är att undersöka hur de anställda på en arbetsplats upplever sin digitala arbetsmiljö ur deras perspektiv som slutanvändare samt hur de upplever att den digitala arbetsmiljön påverkas av införandet av ett ärendehanteringssystem. Metoden för studien är en fallstudie med kvalitativ datainsamling i form av individuella semistrukturerade intervjuer av de anställda på en arbetsplats. Intervjuerna låter respondenterna utveckla sina resonemang kring hur de upplever sin digitala arbetsmiljö, hur de tror att de kommer att påverkas av införandet och vilka möjligheter de upplever att de har att påverka sin digitala arbetsmiljö. Resultatet analyseras med en deduktiv kategorisering som utgår från en socioteknisk modell för utvärdering av informationssystem. Komplexiteten i den digitala arbetsmiljön tydliggörs och analysen resulterar i att fem övergripande problemområden identifieras.    De fem problemråden som identifieras är frågan om ansvar och att ta den digitala arbetsmiljön på allvar, medvetenheten om digitala arbetsmiljöfrågor, avsaknaden av en helhetssyn på digital arbetsmiljö, bristen på information i samband med införandet och känslan av maktlöshet hos de anställda. Problemområden diskuteras utifrån undersökningens kontext och jämförs och förklaras med hjälp av teorier och tidigare forskning om digital arbetsmiljö och socioteknisk teori. Slutsatsen som dras av den här studien är att det finns flera brister i arbetet med digital arbetsmiljö på den undersökta arbetsplatsen och att alla problemområden som har identifierats påverkar slutanvändares upplevda maktlöshet. Vidare konstateras att den digitala arbetsmiljön består av sociala och tekniska dimensioner som påverkar varandra och studiens resultat tyder på att det krävs en holistisk syn på digital arbetsmiljö för att åtgärda de problemområden som identifierats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)