Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet Seminariedatum: 2018-06-01 Kurs: FEKH29 - Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp Handledare: Jens Hultman Författare: Ida Ahnberg Algerbo, Izabelle Borg Nilsson, Fanny Götesson, Zecira Musovic Nyckelord: Varumärke, Personligt varumärke, Strategisk branding Syfte: Uppsatsens syfte är att genom kvalitativ forskning ge läsaren en insikt i hur ett starkt personligt varumärke kan möjliggöra processen från en elitidrottskarriär in i näringslivet. Vi ämnar även att undersöka hur det personliga varumärket kan förvaltas och påverkas under processens gång. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där det empiriska materialet samlats in genom fyra djupintervjuer av semistrukturerad karaktär. Teoretiska perspektiv: Studien baseras huvudsakligen på teori från forskningsfälten inom varumärke, personligt varumärke samt strategisk branding. Slutsats: Studiens slutsats är att ett starkt personligt varumärke i kombination med en stark profession är att föredra för att möjliggöra processen in i näringslivet. Vidare är legitimitet av stor betydelse för förvaltningen och utvecklingen av det personliga varumärket, som har visats sig påverkas av individens personlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)