God kvalitet i äldreomsorg: fina ord på ett papper eller verklighet? : -En intervjustudie om omsorgsgivarens uppfattning om och syn på kvalitetskraven inom äldreomsorg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Författare: Marielle Holmgren; Eva Birgersson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning ”God kvalitet i äldreomsorg, fina ord på ett papper eller verklighet?” – av Eva Birgersson och Marielle Holmgren   Syftet med denna uppsats var att utifrån två kommunala äldreboenden studera hur kvalitetskraven enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer uppnåddes i det dagliga arbetet runt omsorgstagaren. Som underlag för uppsatsen gjordes kvalitativa intervjuer med tio omsorgsgivare. Den vetenskapsfilosofiska dispositionen var hermeneutisk, vilket innebär att man som forskare försöker tolka och förstå innebörden av ett svar på en fråga. Resultatet från dessa intervjuer analyserades med hjälp av tidigare forskning samt med hjälp av Antonovskys teori, känsla av sammanhang, (KASAM).           Resultatet från intervjuerna visade att det fanns skillnader mellan hur enhetscheferna och medarbetarna var medvetna om Socialstyrelsens rekommendationer samt vad som ska uppnås enligt Socialtjänstlagen kring arbetet runt omsorgstagaren för en god kvalitet. En slutsats av denna uppsats visar även att det finns olika erfarenheter av kvalitetssäkringen av verksamheten bland medarbetarna, och att man som omsorgsgivare efterlyser ett mer lättarbetat material för att kunna utvärdera och redovisa kvalitet. Denna uppsats visar även att man som omsorgsgivare önskar få vara mer delaktig i kvalitetsarbetet kring omsorgstagaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)