Småstater bland stormakter : En analys av Norges och Sveriges strategier för Arktis

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Alice Zander; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De nordiska länderna spelar en viktig roll för den säkerhetspolitiska framtiden i Arktis, men deras storleksmässiga nackdelar gör att de inte kan trygga sin säkerhet i området på egen hand. Denna analys studerar skillnaderna mellan Norges och Sveriges Arktispolitik med utgångspunkt i Baldur Thorhallssons shelter theory. De olika dimensionerna av “shelter” undersöks utifrån ett norskt och ett svenskt perspektiv, med en förväntan om att Norge söker politiskt vindskydd från NATO och att Sverige söker ekonomiskt vindskydd från EU. Studiens syfte är att bidra till forskning om småstatsteori, men också till den empiriska forskningen om Arktis. Studien utgörs av en kartläggande analys av Norges och Sveriges Arktisstrategier för att sedan övergå i en diskussion om vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av ett lands “shelter”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)