Evidens för tvära friktioner vid behandling av tendinopatier: En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Skador på senor är vanligt förekommande hos både idrottare och mindre aktiva personer. Olika behandlingsmetoder används vid tendinopatier. Tvära friktioner är en typ av behandling, som utförs genom djup massage vinkelrätt mot senans parallella fibrer. Teorier bakom effekten av tvära friktioner är att behandlingen stimulerar till en naturlig läkningsprocess i vävnaden genom bland annat nedbrytning av fibrös vävnad, organisering av kollagena fibrer och ökad blodcirkulation. Syftet med litteraturstudien är att sammanställa evidensen för behandling med tvära friktioner vid tendinopatier. Studien genomfördes genom litteratursökning i databaserna AMED, Cinahl, PubMed och PEDro. Inkluderade artiklar granskades enligt PEDro:s skala och evidenssammanställningen utfördes genom SBU:s gradering av evidensstyrka. 11 artiklar inkluderades i studien. Resultatet visade att evidensen för tvära friktioner är begränsad eller otillräcklig. Behandling med enbart tvära friktioner för smärta, nedsatt gripstyrka och nedsatt funktion vid tendinopatier har otillräckligt vetenskapligt underlag. När tvära friktioner kombineras med annan sjukgymnastisk behandling finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att minska smärta och öka gripstyrka. Som i tidigare evidenssammanställningar begränsas resultatet av ett litet material. Författarna anser att det krävs mer interventionsstudier av hög kvalitet och forskning om bakomliggande verkningsmekanismer innan tvära friktioner som behandlingsmetod vid tendinopatier kan förkastas.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)