Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. Målet med föräldragrupper är bland annat att ge föräldrarna stöd och kunskap samt tillfälle till att skapa nya kontakter och chans att ställa frågor om graviditet, förlossning och föräldraskap. Stöd i föräldraskapet ska öka föräldrarnas självförtroende och lyfta fram deras egen förmåga. I Kalmar län finns ett samarbete mellan mödrahälsovården (MHV) och barnmorskeprogrammet på Linnéuniversitetet som innebär att blivande föräldrar i länet erbjuds att delta i föräldragrupper ledda av barnmorskestudenter under handledning av barnmorska/lärare. Det behövs ett fortsatt arbete för ökad kvalitet, likvärdighet och jämlikhet i hälso- och sjukvårdens föräldrastöd och det efterfrågas uppföljning och utveckling av insatserna. Syfte: Syftet med studien var att utvärdera nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditeten. Metod: Metoden var en retrospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av enkäter. Enkäten var utformad med både öppna och slutna frågor. Totalt besvarades 45 enkäter av deltagare i de studentledda föräldragrupperna som hölls på Linnéuniversitetet under våren 2016. Enkäterna analyserades med statistikprogrammet GNU PSPP version 0.10.2-g654fff. Resultat: Studien visar att deltagarna i föräldragrupperna var en homogen grupp. De flesta av respondenterna var nöjda med gruppstorlek, utformning och antal träffar. Överlag uppges att ämnen som rör förlossningen togs upp tillräckligt medan det efterfrågades mer information om tiden därefter. De allra flesta respondenter tyckte det var positivt att föräldragrupperna letts av barnmorskestudenter och alla respondenter uppgav att de skulle rekommendera andra att delta i liknande träffar. Resultatet visar också att det stora flertalet tyckte att det var för lite tid att lära känna de andra deltagarna, få uppgav att de har kontakt med andra deltagare efteråt. Konklusion: Nyblivna föräldrar upplevde det positivt att delta i studentledda föräldragrupper under graviditeten och alla skulle rekommendera andra att delta i liknande grupper. Det var en homogen grupp med hög socioekonomisk status som deltog. Få deltagare hade kontakt med andra från gruppen trots att de uppgav detta som viktigt vilket indikerar att för lite tid gavs för deltagarna att lära känna varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)