Vem får vara med? : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

Sammanfattning: Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. Till hjälp för att förstå och tolka studiens resultat används ett barndomssociologiskt perspektiv och Harts delaktighetsstege. Denna kvalitativa studie har ett datamaterial bestående av nio intervjuer med socialsekreterare från olika verksamheter inom den sociala barn- och ungdomsvården i fem kommuner med en spridning över södra och mellersta Sverige. Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Studien visar att socialsekreterare arbetar på många sätt för att möjliggöra delaktighet för barn i barnavårdsutredningar. Utöver detta har det visat sig att vuxna begränsar barn från att vara delaktiga och synen på barn som kompetenta aktörer eller icke-kompetenta påverkar hur delaktiga barn får bara. Synen på barn som kompetenta avgörs i huvudsak av barnets förmåga att verbalt kommunicera och är även nära sammanlänkad med faktorer omkring barnet som försätter barnet i en ”vuxenroll”. Föreställningen om barn som icke-kompetenta relaterar till faktorer hos barnet som dennes ålder, (o)mognad och funktionsnedsättning. Förutsättningar för barns delaktighet kan tänkas öka om kommunikationsmedel för icke-verbal dialog i större utsträckning implementeras i barnavårdsutredningar. Vidare forskning bör undersöka jämförelser mellan delaktighet i olika instanser av den sociala barn- och ungdomsvården samt delaktighet på högre nivåer av delaktighetsstegen än vad denna studie visat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)