”Det här ska vara en kort tid i mitt liv och sen ska jag vidare” : Deltagare och stöd- och matchningsaktörers olika perspektiv på stöd i karriären

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Den här studien är en kvalitativ jämförande fallstudie med syftet med att jämföra hur det stöd olika aktörer ger motsvarar deras deltagares behov och förväntan när de befinner sig i en omställningsprocess. Studien utgår från individernas och aktörernas perspektiv och intervjuer har genomförts med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna, totalt nio stycken, har genomförts via videosamtal med varje enskild respondent. Resultatet visar att de stödverktyg som deltagarna får tillgång till hos aktörerna är relativt lika. Däremot finns det tydliga strukturella skillnader i hur stödet är planlagt hos aktörerna. Vidare är deltagarna generellt nöjda med stödet men upplever inte att det påverkar deras arbetssökande i någon större utsträckning. Det framgår också tydligt från samtliga respondenter att det egna ansvaret är viktigt för att stödet ska fungera. Däremot finns det viss kritik från deltagarna mot hur individanpassat stödet är. Således är det svårt för en enskild aktör att helt kunna möta deltagarnas behov fullt ut. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)