På annorlunda grunder - En studie om So- lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under fjärrundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker so-lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under den distans- och fjärrundervisning som kom med pandemin våren 2020. Studien utgår från en kvalitativ undersökning i form av informantintervjuer som gjorts både digitalt och personligen. Urvalet består av fem högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena, som alla aktivt arbetat med undervisning på distans under pandemin. Studiens teoretiska perspektiv utgår från Åsa Hirsh syn på likvärdig bedömning och undersöker lärarnas erfarenhet av bedömning i relation till planering, undervisning samt avslutande bedömning av elevens kunskaper. Resultatet visar bland annat att lärare använder sig olika mycket av läroplanen vid planering av bedömningsmoment på distans. Delar av läroplanen har under distansundervisningen inte hamnat i fokus, och kunskapskraven har fått en mindre central roll än tidigare. Resultatet visar även att bristen på kontakt mellan elev och lärare i fjärrundervisning har en stor påverkan på det bedömningsunderlag som produceras. Utöver detta visar studiens resultat att möjligheten till bedömning har påverkats mycket eftersom lärare har använt sig av olika alternativa metoder för att reda ut problem som uppstått på vägen. Fjärrundervisningen har fört med sig möjligheten för lärare att ge digital feedback, vilket har gjort stora förändringar och skapat nya möjligheter för bedömning. Denna studie bidrar med erfarenheter och tankar från aktiva so-lärare och med hjälp av deras inblick skapas en bild av vad som har fungerat bra, vad som blivit problematiskt och vilka åtgärder som måste tas för att skapa en mer omfattande och anpassningsbar fjärrundervisningen i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)