Englishes och kulturell representation i en EFL-lärobok

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I syfte att undersöka föreställningar om det engelska språket och kulturer i läroboken Solid Gold 1 genomfördes en innehållsanalys med mixad metod bestående av kvantitativ och kvalitativ analys. Teorier och begrepp ur diskursanalys och kritisk diskursanalys (CDA) användes som tolkningsverktyg i den kvalitativa analysen. Sammantaget visar resultaten att merparten av innehållet i lärobokens huvudsakliga kapiteltexter och varieteter primärt berör standardspråk och kulturer i anslutning till Storbritannien och USA, vilket står i kontrast till språksynen inom English as a Lingua Franca (ELF) där engelskspråkiga områden inte nödvändigtvis hänger ihop med nationsgränser och förstaspråkstalare av engelska, varför olika områden istället för länder betonas i ämnesplanens syfte. Däremot förekommer en variation bland resterande länder och varieteter som verkar nyanserande och tyder på en interkulturalitet i materialet. Vidare framkom i resultaten föreställningar om språklig (in)kompetens värderad utifrån modersmålstalares standard i förhållande till andraspråkstalare ur olika nationaliteter. Föreställningarna om (in)kompetens både utmanas och reproduceras via uppgifter och andra texter i läroboken, där hybridspråk och icke-modersmålstalares språk och kulturer exempelvis framställs stereotypt och värderas lägre gentemot modersmålstalares standardspråk, kulturer och expertställning. Resultatet knyts till liknande utfall i tidigare, internationell forskning om EFL-läroböcker där native speakers framställs som experter i förhållande till non-native speakers som icke-experter, samt till koloniala diskurser om Afrika inom populärkulturen och i EFL-böcker. En slutsats är att de språkliga och kulturella representationerna värdegrundsmässigt kan få konsekvenser för den dolda läroplanen som formar våra beteenden i skolmiljön, vilket kan påverka synen på eleverna och därmed deras möjligheter i skolan när eleverna på grund av bakgrund eller språkbruk riskerar exkluderas eller återspeglas som inkompetenta. Dagens utveckling och utbredning av det engelska språket i glokala sammanhang medför därtill alternativa språkformer som gör det mer rimligt att tala om olika språkliga perspektiv istället för lägre/högre värdering av språken; detta i synnerhet sett till samtidens diversifierade språkkontexter och språkets funktionella natur. Därför gynnas ämnesdidaktiken i engelska av en mer deskriptiv och inkluderande hållning om vad det engelska språket avser samt en större medvetenhet om språkliga normer, och även mer nyanserade kulturella skildringar (vid sidan av EFL/ESL-perspektiven), utefter vad som förespråkas inom ELF och tidigare forskning inom området.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)