Energieffektivisering : En utvärdering av ett styr- och reglersystem i en kyrkobyggnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Bakgrund:SvenskaKyrkan är en av de största ägarna av offentliga lokaler i Sverige varav mångaav dessa är kulturhistoriskt värdefulla kyrkor. Lagen (SFS 1988:950) omkulturminnen begränsar möjligheterna för vilka ingrepp som får göras i en kyrkavilket innebär att det uppstår svårigheter vid energieffektivisering. Då enkyrka vanligtvis används sporadiskt är potentialen att spara energi hög. Dockresulterar den sporadiska användningen i att det kan vara svårt att värdera enenergibesparing, då energiförbrukningen är beroende av användningen. För att eninvesteringskalkyl av en energieffektiviseringsåtgärd ska ge ett mer korrektresultat kommer i denna studie en beräkningsmodell tas fram där hänsyn tas tillkyrkans användning.

Syfte:Syftet med denna uppsats är att analysera en metod för energieffektiviseringmed hänsyn till hur ekonomistyrning av en byggnad kan ske.

Avgränsningar:Denna studie inriktas på ett styr- och reglersystem, ROWS Webbkontroll, som metodför energieffektivisering. Energibesparingar kommer endast ses ur ettekonomiskt perspektiv utan hänsyn till miljöpåverkan.

Metod:Uppsatsen har en abduktiv strategi och en kombination av kvalitativ ochkvantitativ metodansats har tillämpas. En fallstudie har gjorts på Leksbergskyrka genom bland annat personliga intervjuer. Statistik om Leksbergs kyrkasenergiförbrukning, antal bokningar, uppvärmningstid och avsvalningstid harsamlats in för att ge underlag till studiens beräkningsmodell. Investeringskalkyleringi form av payback- och internräntemetoden har använts för att bedömainvesteringens lönsamhet.

Slutsats:Investeringskalkyleringen har visat att installationen av ROWS Webbkontroll iLeksbergs kyrka har varit lönsam för Mariestads församling. Beräkningar visarpå en total energibesparing i kyrkorummet på 66,02 procent vilket innebär enåterbetalningstid på 1,14 år med payback-metoden. Vidare är internräntan 68,19procent. En installation av Webbkontroll är således en bra åtgärd för energieffektiviseringi en kyrkobyggnad då det har visat på en ekonomisk energianvändning samtidigtsom kyrkans kulturvärde inte påverkas av en installation.

Förslagtill fortsatt forskning: Om beräkningsmodellen appliceras påandra byggnader med sporadisk användning skulle detta ge information om gradenav generalisering.Ett ytterligareförslag är att göra studier på andra kyrkor där Webbkontroll är installerat föratt kunna göra en mer långtgående utvärdering av styr- och reglersystemetsenergisparmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)