Smarta högtalare : medvetenhet gällande säkerhetsrisker

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Smarta högtalare är enheter vars användande har vuxit signifikant de senaste åren. Genom röststyrning kan användare bland annat spela musik, styra belysningen, öppna dörrar och göra banköverföringar. Dessa funktioner gör smarta högtalare till ett attraktivt mål för angripare att utnyttja och försöka stjäla privat information. Något som kan leda till allvarliga konsekvenser. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur medvetna människor är gällande smarta högtalare och deras säkerhetsrisker. Arbetet ämnar även undersöka om medvetenhet skiljer sig åt beroende på: (1) vilken attityd respondenterna har gentemot smarta högtalare, (2) om respondenten äger en smart högtalare eller inte, och (3) respondentens ålder. Studien är baserad på en enkätundersökning i vilken respondenterna besvarar frågor gällande ägandeskap, attityd, och medvetenhet om smarta högtalare, med fokus på IT-säkerhet. Analysen är gjord utifrån ett teoretiskt ramverk bestående av flera aspekter som hotar säkerheten för smarta högtalare, samt C.I.A triangeln. Slutsatsen som kan dras från presentationen och analysen av empirin är att medvetenheten generellt ligger på en låg nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)