Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. Sexuellt samliv är alltså en förutsättning för att ett förhållande ska kunna konstituera ett samboförhållande. Men vad innebär detta krav egentligen? Att kräva att ett förhållande ska ha ett sexuellt samliv har inte ansetts vara något konstigt. Det är precis tvärtom. Det har ansetts vara något som är naturligt. Något som tillhör det äktenskapliga livet på så sätt att ingen torde ifrågasätta kravets existens. Men samhället förändras konstant och därmed människors syn på sex och sexualitet. För länge sedan krävdes det att brud och brudgum gå till sängs i vittnens närvaro. Om än bara av symbolisk betydelse var den akten nödvändig för att ett äktenskap skulle vara i laga former ingånget. Numera är äktenskap en rent borgerlig angelägenhet. Det kan till och med ses som ett avtal mellan makarna. Kravet på sexuell gemenskap i äktenskapsrätten har alltså slopats. Men varför finns kravet kvar inom samboregleringen? Vad motiverar dess existens? Till skillnad från ett äktenskap innebär ett samboförhållande att särskilda rättsregler blir tillämpliga på parternas samlevnad utan någon uttrycklig önskan från deras sida. Syftet med sambolagen är bl.a. att ge den svagare parten ett minimiskydd. Att ställa ett krav som sexuellt samliv gör att närliggande relationer faller utanför lagens tillämpningsområde. Kravet är dock svagt och har en liten praktisk betydelse. Dessutom utesluter det andra monogama kärleksrelationer som aldrig haft sexuellt samliv eller vilket sexuella samliv har upphört. Kravet bör därför tas bort. Istället bör bedömningen av huruvida ett samboförhållande föreligger som utgångspunkt ta hänsyn till de subjektiva omständigheterna som nämns i förarbeten. På så sätt kan bedömningen leda till en grundlig slutsats baserad på alla tillgängliga uppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)