CSR inom svenska fotbollsföreningar : Relationen till prestation och organisationsstruktur

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund & problem: CSR, Corporate Social Responsibility, är sedan länge ett väl utforskat område, både i Sverige och internationellt, där många tidigare studier behandlar dess koppling till finansiell prestation, framförallt inom stora företag. Ett område som är relativt outforskat är CSR inom idrottsvärlden och vidare inom fotboll, framförallt ur en svensk kontext. I vilken utsträckning engagerar sig svenska fotbollsföreningar i CSR-relaterade aktiviteter och vilken effekt har det för deras prestation? Syfte: Syftet med studien är att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Vidare är det praktiska syftet att bidra med vägledning för hur svenska fotbollsföreningar kan arbeta med CSR-engagemang för att uppnå en högre prestation. Avsikten är att belysa och förklara kopplingarna mellan CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur och på så sätt fylla det gap som existerar inom forskningsområdet. Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv forskningsansats och tvärsnittsdesign. Insamlande av data har skett genom utskick av en enkät och studiens urval består av 223 fotbollsföreningar från Allsvenskan till Division 2. Slutsatser: Studiens resultat visar tydligt att CSR-engagemang påverkar såväl HR- som social prestation positivt inom svenska fotbollsföreningar. Vidare tyder resultatet på att organisationsstruktur i termer av formaliserings- och centraliseringsgrad samt komplexitet hierarki inte påverkar detta samband. Däremot finns det, trots viss osäkerhet i resultaten, en påverkan av komplexitet socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR- prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)