Livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Perifer facialispares beror på en skada på ansiktets rörelsenerv, facialisnerven. Tillståndet för med sig ett flertal funktionella begränsningar som omfattar fysisk, psykisk och social funktion. För patienter som lider av perifer facialispares, kan förlust av dessa funktioner inverka på livskvaliteten. Tillståndet går inte att bota, behandlingens syfte är att minska symtom genom att återskapa symmetri och funktion. Det finns en rad olika behandlingsmetoder. För att kunna mäta om behandling av facialispares kan minska symtom och ge en högre skattad livskvalitet, behöver patienternas livskvalitet initialt utvärderas före behandling. Detta var studiens syfte. Som metod användes kvantitativ ansats, datainsamling bestod av två patientbaserade mätinstrument, Facial disability index (FDI) och Facial Clinimetric Evaluation (FaCE) scale. Instrumenten är validerade och anpassade för att mäta livskvalitet vid perifer facialispares. Poängen transformerades till en 100-gradig intervallskala där lägsta värdet indikerar allvarlig funktionsnedsättning och det högsta värdet frånvaro av funktionshinder. För fysisk funktion redovisas ett medelvärde på 53,7. Social funktion/välbefinnande redovisar ett medelvärde på 64. Funktionerna ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion redovisar medelvärden på 50 eller lägre. Ansiktsrörlighet var den funktion som skattades lägst (medel = 20,6). Totalt för frågeformuläret FaCE scale redovisas ett medelvärde på 36,8. Ett signifikant positivt samband påvisades mellan fysisk funktion och social funktion/välbefinnande (r = 0,55, p = 0,05). Resultatet påvisar också samband mellan flera av delskalorna i FDI och FaCE scale. Starkast samband hade fysisk funktion (FDI) och ansiktskomfort (FaCE scale) (r = 0,73, p = 0,05). Slutsats: Resultatet redovisar en genomgående låg livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)