Intraprenöriellt anpassat ledarskap : En kvalitativ studie kring intraprenörers förväntningar på ett distansbaserat ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Linn Eriksson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform, framför allt på grund av derestriktioner som utfördes på grund av coronapandemin. Det distansarbete som dennapandemi medförde gjorde dock att många företag och organisationer blev tvungna attändra de befintliga arbetssätten och arbetsstrukturerna till att överföras till distans. Detta ärtroligtvis inte något som de skulle ha gjort om inte coronapandemin kom. På grund av denförändrade arbetsformen så finns det risk att arbetsglädjen och motivationen hosmedarbetarna är svår att upprätthålla. Medarbetarna inom den här studien kallas förintraprenörer och personen som leder dem kallas för en entreprenöriell ledare. Detta är föratt studien utgår från entreprenöriella organisationer, dvs. organisationer vars syfte är attkontinuerligt utveckla projekt och processer för att skapa ekonomisk vinning. Demedarbetare som arbetar för att skapa detta kallas alltså för intraprenörer. Distansarbeteförutspås även bli ett vanligare sätt att arbeta på efter pandemin, vilket gör studiens syfteoch frågeställningar högst relevanta. Studien ämnar nämligen till att undersöka om, och isådant fall - hur, förväntningarna på det entreprenöriella ledarskapet har förändrats underövergången till distansarbete. Vidare studeras även hur intraprenörernas arbetsglädje ochmotivation har påverkats av distansarbetet.På grund av detta så är förhoppningen med denna studie att skapa bättre förutsättningar tillatt bedriva det entreprenöriella ledarskapet för att fortsatt bibehålla en god arbetskultur,trots att arbetsformen har förändrats. Denna studie utgår från intraprenörens perspektiv påett önskvärt ledarskap, vilket skapar en starkare motiverad bild av hur ledarskapet inomentreprenöriella organisationer ska bedrivas för att främja arbetsglädje, motivation ochprestation. För att få en djupare och mer beskrivande förståelse i vad intraprenörer finnerviktigt i ett ledarskap, så har en kvalitativ studie genomförts. Utifrån detta utfördessemistrukturerade intervjuer på sex olika respondenter med intraprenöriella jobb inombanksektorn. Resultatet av respondenternas svar tyder på att förväntningarna på detentreprenöriella ledarskapet under distansarbete inte radikalt har förändrats, utan snarareförstärkts. Det visade sig att det viktigaste i det entreprenöriella ledarskapet är att ha ettpersonligt engagemang i intraprenörerna och stimulera deras utveckling. För att främjaarbetsglädjen förväntar de sig även att den entreprenöriella ledaren har en tydligkommunikation gentemot alla parter.Utöver förväntningarna på ledarskapet så visade resultatet på en ökad effektivitet undertiden som distansarbete har bedrivits, då det är enklare att finna arbetsro ochkoncentration. Däremot har kommunikationen mellan kollegor försvårats och tagit längretid, vilket är en nackdel inom intraprenörskapet då deras arbetsroll kan kräva att snabbabeslut behöver tas. Studiens resultat visar därför på viktiga faktorer som kan geentreprenöriella ledare verktyg till att förbättra sitt ledarskap och möta intraprenörernasförväntningar, i syfte att skapa en starkare intraprenöriell lycka och organisatoriskframgång. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)