VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Anna Stina Falk; [2020-09-21]

Nyckelord: Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. Att undersöka jämställdhet inom polisen i relation till uppfattningar om våld är därför centralt. För att besvara frågeställningen har samtalsintervjuer med respondentkaraktär genomförts på tio individer som utbildar sig till poliser i Sverige. I mitt empiriska material har jag letat efter våldsdimensioner och funnit två kategorier 1. Våldet som en nödvändighet för yrkesrollen och 2. Reflektion av vad våld egentligen är. Mellan dessa kategorier skiljer sig inte svaren åt avsevärt mellan kvinnor och män. Det som visar sig är att kvinnorna är mer reflekterande över vad våld innebär. Bland polisstudenterna görs kön i relation till den fysiska kroppen, där våldsproblematiken blir att ju mindre du är desto mer våld kommer du behöva bruka. Kopplat till tidigare forskning märks stöd för att kön görs på liknande sätt bland polisstudenter som bland poliser i fält. Bland annat då traditionella könsskillnader förstärks och att manliga värden antas. Studien visar på en positiv utveckling när det kommer till medvetenhet och jämställdhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)