Studie och analys av energieffektiviserande åtgärder på sjukhus i Västra Götalandsregionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Freddy Carlqvist; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare och förser Västra Götalandsregionen med lokaler samt fastighetsförvaltning. Västra Götalandsregionen har som långsiktigt miljömål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 jämfört med år 1995. Ett led i att nå detta mål har varit att genomföra energikartläggningar på sjukhusbyggnader för att lokalisera energieffektiviserande åtgärder som kan genomföras för att reducera energianvändningen. Beskrivning av de energieffektiviserande åtgärder som föreslagits samt beräknad kostnad och energibesparing för dessa har dokumenterats i en databas. Energibesparingen för de energieffektiviserande åtgärderna i databasen har bland annat beräknats med simuleringsprogrammet IDA ICE.

Syftet med detta examensarbete var dels att studera, strukturera och analysera det material som finns i databasen. Detta har gjorts genom att kategorisera de energieffektiviserande åtgärderna i databasen i tre huvudkategorier; driftoptimerande-, installationstekniska- samt byggnadstekniska åtgärder. Därefter har statistik för enskilda åtgärder tagits fram i form av medelvärde för respektive åtgärdskategori för att indikera vilka typer av enskilda åtgärder i databasen som ger den största energibesparingen samt är mest kostnadseffektiva. Resultatet från detta indikerar att de enskilda åtgärder i databasen som är av driftoptimerande karaktär är mest kostnadseffektiva, därefter följer installationstekniska åtgärder och sist åtgärder av byggnadsteknisk karaktär. För att även behandla de åtgärder som endast genomförs som åtgärder i åtgärdspaket, har kostnads- och energibesparingskurvor tagits fram för Skaraborgs Sjukhus Skövde (tidigare KSS - Kärnsjukhuset i Skövde). Resultatet indikerar att de åtgärder som förslagits för byggnad 4-6 samt 22-24 på KSS ger den största energibesparingen till lägst kostnad per sparad kilowattimme. Slutsatsen är att det är en god idé att ta fram liknande kurvor för de övriga sjukhusen, då dessa kurvor ger en indikation om vilka byggnader som bör prioriteras vid energieffektivisering.

Syftet var även att undersöka hur en osäkerhet hos parametrar vid energibesparingsberäkningar påverkar resultatet samt undersöka interaktionseffekter för energieffektiviserande åtgärder. En modell av byggnad 16 på Södra Älvsbords Sjukhus i Borås har i detta examensarbete simulerats i IDA ICE för att undersöka inverkan av interaktionseffekter då flera energieffektiviserande åtgärder genomförs samtidigt. Resultaten indikerar att vid kombination av flera åtgärder uppstår i regel interaktionseffekter, vilket ligger i linje med andra studier. Vidare har det gjorts en känslighetsanalys, där det undersökts om osäkerhet hos köldbryggor, infiltration samt ventilationsflöde för en modell i IDA ICE påverkar den beräknade energibesparingen från energieffektiviserande åtgärder. Känslighetsanalysen visar att energibesparingen från energieffektiviserande åtgärder påverkas om det finns en osäkerhet i någon av de parametrar som justerats. Därmed är det viktigt att den modell som simuleras är rätt kalibrerad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)