BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. I Sverige finns sedan 2011 utrustningen NoFall, en sele som möjliggör för alla barn och ungdomar att åka skridskor, oavsett funktionsvariation, i en verksamhet som kallas Funki. Syfte: Syftet är att utforska betydelsen av skridskoåkning i verksamheten Funki för barn och ungdomar med funktionsvariation i Sverige. Metod:En kvalitativ design med hermeneutisk fenomenologisk ansats har valts. Semistrukturerade intervjuer med 15 barn och ungdomar, 12 vårdnadshavare och fem ledare, kompletterat med deltagande observationer och kortare sekvenser med videoinspelning av 24 barn och ungdomar. Intervjuerna analyserades med Malteruds fenomenologiskt inspirerad systematiska textkondensering (STC). Resultat: Fyra teman med kodgrupper har identifierats: Att växa som människa: Att utveckla tilltro till sin egen förmåga, Att skapa och stärka bilden av vem man är, Att bli sedd och inkluderad, Att våga ta klivet ut, Att delta på egna villkor, Att stå på egna ben, Att utmana och erövra sin kropp, Att väcka livslust: Att uppleva rörelseglädje, Att uppleva längtan och glädje, Att träna för livet: Att främja hälsa och välbefinnande samt Att bli en del av samhället: Att bli delaktig i en social aktivitet, Att ishallen öppnas som en arena för fysisk aktivitet. Konklusion:Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv möjliggör Funki och NoFall att alla barn och ungdomar kan inkluderas i skridskoåkning oavsett funktionsvariation, vilket skapar ökade möjligheter till fysisk aktivitet. Studien synliggör betydelsen av skridskoåkning för barn och ungdomar med funktionsvariation och dess sociala och existentiella dimensioner. Genom rörelseglädje och genom att bli sedd och delaktig i en social och meningsfull aktivitet främjas barnen och ungdomarnas livslust, tilltro till sina förmågor, deras hälsa och välbefinnande samt deras möjlighet att växa som människa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)