Opera i Stockholm, galärvarvet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Emma Jarlhäll; [2011]

Nyckelord: Opera; galärvarvet; park;

Sammanfattning:

GALÄRVARVET har ett enastående läge vid Djurgårdens början och ligger i direkt närhet till några av Stockholms populäraste turistmål. Platsen är idag en öppen parkyta, som med sitt soliga och vattennära läge är en del i ett populärt promenad- och picknickstråk. En opera på denna plats hade både fungerat som dragplåster för hela Djurgårdsområdet och även gett Galärparken en byggnad att omge sig runt.PROBLEMET som uppstår när man kopplar samman operans massiva program med Galärparkens begränsade yta är att stora delar av parkytan försvinner, och med en stor och massiv byggnad tror jag att platsens offentliga och allmänna karaktär hade försvunnit. På Djurgården finns ett antal större offentliga byggnader som alla på något sätt förhåller sig till en övergriplig och mänsklig skala. En av grundtankarna var att arbeta med en uppbruten fasad för att byggnaden ska upplevas som mindre och även bli en naturlig del i landskapet på Djurgården.VIKTIGT under projektet har även varit ge grönytan tillbaka till dem som idag nyttjar platsen. I detta förslag är stora delar av Operan nergrävd under mark, och på taket skapas en ny park för såväl större kulturella evenemang som picknickgäster och solbadare. Genom parken skapas en länk som ökar operans tillgänglighet för en större publik och medverkar till att operan får större utrymme på Stockholms kulturscen. Operan kan genom parken bli mer lättåtkomlig, och Galärvarvets attraktivitet på Djurgården öker.I PLANEN har parken varit utgångspunkt för utformningen i både personalutrymmena och de publika delarna. I en stor kreativ byggnad som en opera är struktur givetvis otroligt viktigt för att verksamheten ska fungera, men jag tror inte att raka korridorer och rektangulära rum är enda lösningen. Jag tror däremot att genom att bryta konventionella rörelsemönster och rumsuppfattningar kan man också generera andra känslor hos människan och därmed bidra till att utveckla det som senare sker på scenen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)