Tolkens prestation – en oviss destination? : En kvalitativ studie om förhörsledares upplevda rättssäkerhet i att använda tolk vid polisförhör

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur förhörsledare inom Polisens olika avdelningar upplevde rättssäkerheten i att använda sig av tolk vid förhör. Materialet till studien insamlades genom sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med förhörsledare som hade erfarenhet av förhör där tolk medverkat. Resultatet framställdes genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom det aktuella ämnet, kommunikationsteorin samt Mertons teori om strain låg till grund för analysen av intervjumaterialet. Resultatet visade att intervjupersonernas upplevelser var att rättssäkerheten påverkas vid polisförhör där tolk medverkar. Vidare kunde vi härleda detta till fem olika aspekter. Dessa tematiserades till tolkens roll i förhörsammanhanget, tolkens sätt att närvara, tolkens auktorisation, kommunikationsbrister samt tolkens bakgrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)