Förskollärares uppfattningar om digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar. Studien motiveras utifrån en brist på tidigare forskning om vilka uppfattningar förskollärare har till digitala verktyg i förskolan. Idag lever vi ett digitaliserat samhälle och den reviderade läroplanen för förskolan nämner att barnen i förskolan ska utveckla adekvat digital kompetens. Studien har en utgångspunkt i en fenomenografisk ansats. Genom en kvalitativ studie med intervju som metod har frågeställningarna besvarats. Resultatet visar att det både finns negativa och positiva uppfattningar av användningen av digitala verktyg. Det finns olika uppfattningar gällande barnsyn, pedagogik, intresse, trygghet men också digital kompetens. Möjligheter som framgår är dokumentation, källkritik, programmering, specialanpassat material, gemenskap, vårdnadshavares delaktighet samt pedagogiskt hjälpmedel för förskollärarna. Utmaningar som framgår är bristande kompetens, delade åsikter, att veta vilka applikationer som är pedagogiska och inte, GDPR, att förklara syftet med digitala verktyg samt tidsbrist. Resultatet belyser att digital kompetens är en viktig faktor till vilken uppfattning förskollärarna har till digitala verktyg i förskolan. Studien kan därmed medföra att fler förskolor prioriterar kompetensutveckling inom ämnet och även diskussioner i arbetslaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)