Motiv till hållbarhetsinitiativ och dess relation till ekonomistyrning –en studie av utsläppsreducerande hållbarhetsarbete inom transportbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SyfteDenna studie syftar i bred mening till att öka kunskapen om hur ekonomistyrning utformas och används för implementering av hållbarhetsinitiativ. Mer specifikt syftar studien till att skapa en bättre förståelse för hur ekonomistyrning för implementering av hållbarhetsinitiativ utvecklas i praktiken och varför den tar denna utveckling. Detta genom att öka kunskaperna kring motiv till hållbarhetsinitiativ och dess relation till utformning och användning av ekonomistyrning.Teoretiskt ramverkDet teoretiska ramverket utgår från Kennedy och Fiss (2009) modell för motiv till adoption av innovationer. Denna modell omarbetas till ett ramverk där motiv till hållbarhetsinitiativ sätts i re-lation till utformning och användning av ekonomistyrning.MetodStudien genomförs genom en kvalitativ intervjustudie av sex företag inom transportbranschen. Svaren kodas utifrån det teoretiska ramverket, sammanställs genom tabeller och analyseras avse-ende skillnader i ekonomistyrningens utformning och användning mellan olika motiv.Resultat och slutsatserStudiens resultat tyder på att det kan finnas en relation mellan motiv till hållbarhetsinitiativ och utformning och användning av ekonomistyrning. Framförallt kan en antydan till skillnader i eko-nomistyrningens användning urskiljas mellan motiv. Intressanta observationer görs särskilt avse-ende företagens styrning av sitt nätverk av leverantörer. Studiens resultat visar också på att karak-tär av hållbarhetsinitiativ har en stor betydelse för ekonomistyrningen.Vidare bidrar studien med insikter om att relationen mellan motiv, hållbarhetsinitiativ och ut-formning & användning av ekonomistyrning är mer komplicerad än vad vi bedömt tidigare har antagits inom forskning. Studien visar att många branschspecifika förutsättningar kan antas vara av stor betydelse för resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)