En undersökning av hur lagerstyrning kan hanterasvid ojämn efterfrågan - En fallstudie hos företaget Pelly System

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Moa Ekdal; Stina Wahlström; [2019-06-17]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det ställs allt högre krav på tillverkande företag att utföra förbättringar samt att bli mereffektiva för att kunna mäta sig mot konkurrenter. Det högre kraven leder även till högre kravpå en effektiv lagerstyrning. Därmed väcktes intresset att studera hur lagerstyrning vid ojämnefterfrågan hanteras. Syftet med kandidatuppsatsen har varit att undersöka hur lagerstyrningvid ojämn efterfrågan kan hanteras när det inte är möjligt att utjämna produktionen överåret utan att produktion måste ske löpande när efterfrågan uppstår. Problemet får ytterligareen försvårande omständighet när lagernivåerna för tillverkande företag ständigt försökerminskas för att möta effektiviserings målen. Kandidatuppsatsen är skriven inom Industrielloch finansiell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.Ett fallstudie företag har studerats, Pelly System, som upplevt problematik med en av derasprodukter, garderobsdörren Nordica. För att kunna besvara frågeställningarna behövdesen djupare teoretisk förståelse. Lagerstyrningsmetoder kan delas in i fyra olika kvadranter,baserat på beställningsintervall och orderkvantitet. Enbart tre lagerstyrningsmetoder: Beställningspunktsystem,Peridobeställningssystem och Silver & Meal, ansågs relevanta att applicerapå fallstudie företaget. Studien grundar sig i en kvantitativ undersökning av fallstudie företagetPelly System. Lagerstyrningen av tre av de komponenter som är unika för produkten harstuderats. För att kunna besvara de uppställda forskningsfrågorna, beräknades först kostnaderför det nuvarande handlingssätt hos fallstudie företaget. Därefter beräknades kostnaderför de tre lagerstyrningsmetoderna som undersöktes, för de tre valda komponenterna.Utifrån studien kan det konstateras att fallstudieföretaget använder sig av ett beställningspunktsystemdär deras lagernivåer är uppskattade, baserade på erfarenhet. Många faktorermåste tas i beaktelse gällande hur företag bör hantera sin lagerstyrning för produkter vidojämn efterfrågan. Silver & Meal var den metod som resulterade i lägre totalkostnader föralla komponenter, men jämfört med periodbeställningssystemet, resulterade den i högre totalkostnad.Genom att använda ett periodbeställningssystem istället för Silver & Meal, kantid sparas in, då Silver & Meal kräver att efterfrågan prognostiseras. För att företag skall säkerställaatt rätt lagerstyrningsmetod används, rekommenderas det att någon iterativ processsom görs varje månad på de ett valt antal föregående perioder skall användas. Ifall fallstudieföretagetskulle byta till ett periodbeställningssystem, skulle även lagernivåerna kunnaminimeras, vilket är en av slöserierna enligt Lean production.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)