Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sjöstedt, Åsa (2023). Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Fakulteten för Lärande oich samhälle, Malmö universitet 90 hp. Både forskning (Fredriksson & Lindgren Eneflo 2019) och Skolinspektionens rapport från 2017 (Skolinspektionen 2017) visar att det finns en osäkerhet hos förskolans pedagoger kring hur de ska utföra uppdraget att försklan ska ge flerspråkiga barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Med studien hoppas jag bidra med kunskap om hur förskollärare verksamma i en flerspråkig förskolekontext bedriver en språkfrämjande undervisning och hur de tänker kring sina förutsättningar att utföra uppdraget. Syftet med denna studie är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka och bidra med kunskap kring förskollärares språkfrämjande arbete i en flerspråkig förskolekontext. De fördjupade frågeställningarna är: Vilka möjligheter respektive utmaningar för förskolan träder fram kring att främja flerspråkiga barns språkutveckliong? Hur skulle specialpedagoger kunna bidra till att verksamheten utvecklar den språkfrämjande undervisningen? Studiens perspektiv är det specialpedagogiska, det sociokulturella och det transspråkande. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att uppnå studiens syfte. Nio förskollärare från 6 olika förskolor med stor del flerspråkiga barn intervjuades. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det pågår varierande språkfrämjande aktiviteter i den flerspråkiga förskolekontexten och att ett interkulturellt förhållningssätt till viss del framträder. Resultatet visar att det finns en osäkerhet hos pedagogerna kring undervisning i de flerspråkiga barnens modersmål. Slutligen visar resultatet att specialpedagogen bistår med språkfrämjande praktiska tips, att hen kopplas in vid oro för ett barns språkutveckling och att pedagogerna önskar att hen gör observationsbesök och handleder. Specialpedagogiska implikationer: Det gynnar barnen om specialpedagogen fortbildar pedagogerna inom TAKK. Specialpedagogen behöver arbeta med skolutveckling i syfte att öka pedagogernas kunskap om undervisning i modersmål. Resultatet visar vidare att specialpedagogens roll i förskolan behöver förankras i verksamheten. Slutligenatt specialpedagogen genom handledning medverkar mot att ett interkulturellt förhållningssätt kommer prägla verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)