Har aktieägaravtal aktiebolagsrättslig verkan?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Aktieägaravtal har ett stort användningsområde, bland annat kan det reglera ägarförhållanden mellan ägarna, aktieöverlåtelse och röstningsförfaranden. I Sverige har det ansetts att aktieägaravtal har obligationsrättslig verkan men att det saknar aktiebolagsrättslig verkan. Det har funnits flera olika argument om varför aktieägaravtal inte ska ha aktiebolagsrättslig verkan, bland annat att det skulle skapa en ökad rättsosäkerhet och att det eventuellt skulle leda till oönskade motsatsslut i andra delar av aktiebolagslagen. Jag avser att undersöka om det finns en möjlighet att ge aktieägaravtal aktiebolagsrättslig verkan. I uppsatsen har jag valt att använda mig av en komparativ rättsvetenskaplig metod, det vill säga jag har undersökt hur den rådande synen är i Sverige, Danmark och Norge ur ett rättsvetenskapligt perspektiv. På senare tid har ett fåtal författare i Sverige öppnat upp för om det inte under vissa förutsättningar skulle vara möjligt att ge aktieägaravtal aktiebolagsrättslig verkan. En anledning till att det framförallt i Danmark har blivit en förändring är att några författare har lagt fram argument för att aktieägaravtal under vissa förutsättningar ska ha aktiebolagsrättslig verkan. Författarna menar att det skulle gälla om samtliga aktieägare är part i aktieägaravtalet, det är ett giltigt avtal samt att det tydligt framgår vad som är utgången om parterna följer avtalet. Följden blir således att en röstning i strid med aktieägaravtal på bolagsstämma går att klandra. Jag anser att de argument som har förts fram i Sverige för att aktieägaravtal inte ska ha aktiebolagsrättslig verkan till stor del har förlorat sin grund om aktieägaravtal uppfyller de krav som har presenteras i Danmark.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)