Restspänningsanalys av sätthärdat stål

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Denna rapport behandlar restspänning i stålet 16MnCrS5 som uppkommer efter sätthärdning med traditionell uppkolning med släckning i olja och lågtrycksuppkolning med släckning i gas. Rapporten har ett fokus på restspänningar men behandlar även materialegenskaper generellt. I rapporten utförs en karaktärisering av materialet där författarna tittar på, kolhalt, kolprofil, ythårdhet (Rockwell C), kärnhårdhet (Vickers10kg) och hårdhetsprofil (Vickers 1kg) samt analys av mikrostruktur. Även resultat för FWHM kommer tas upp som visat sig kunna relateras till hårdheten hos materialet. Diskussionen handlar om att förklara restspänningen i materialet med hjälp av resultatet från karaktäriseringen. Lågtrycksuppkolning har visat sig inte ge inre oxidation vid sätthärdning, medan provbitar som sätthärdats med traditionell sätthärdning har uppvisat inre oxidation. Den inre oxidationen kan bidra till tryckrestspänningar vid ytan på materialet. Hög andel restaustenit har generellt visat sig vara en bidragande faktor till dragrestspänningar främst vid ytan men även inne i sätthärdningsskiktet. Resultatet har också visat att prover som värmebehandlats med lågtrycksuppkolning och har hög halt restaustenit vid ytan kan också ha hög nivå av dragrestspänning vid ytan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)