Biologisk information i bilderböcker : En innehållsanalys av bilderböcker med och utan antropomorfa inslag.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Denna studie syftar till att belysa vilken biologisk information som finns i bilderböcker riktade till förskolebarn i åldern 3-6 år. Bilderböckerna har genom en innehållsanalys analyserats utifrån textens och bildens innehåll för att besvara syftet. Sammanlagt har 4 bilderböcker analyserats. Resultatet visar att bilderböckerna innehåller tydliga teman där ofta djur och växter skildras återkommande genom både text och bild. Majoriteten av bilderböckerna förmänskligade djuren i text men främst sker förmänskligandet genom illustrationerna. Bilderböckerna innehåller biologisk information som ofta berör djurens levnadssätt samt beskriver biologiska processer. Resultatet visar även att bilderböckernas innehåll varierar, någon bok beskrev biologiska föremål outsagt genom illustrationer, medan andra bilderböcker skildrade innehållet uttryckligt med hjälp av text och bild.     Studien bidrar med kunskap om vilken biologisk information som bilderböcker kan innehålla samt vilka teman som är vanligt förekommande. Resultatet tyder på att bilderböcker kan vara användbart i förskolans undervisning förutsatt att pedagogerna har kunskaper gällande det innehåll bilderböcker presenterar.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)