Betydelsen av socialt stöd för upplevelsen av psykisk ohälsa : En kvalitativ socialpsykologisk studie som omfattar åtta individer i ett kommunalt rehabiliteringsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Med denna socialpsykologiska studie ville vi få en ökad förståelse för vad socialt stöd upplevdesbetyda för rehabiliterande individers syn på sin psykiska ohälsa. De åtta intervjuernagenomfördes i anslutning till ett rehabiliteringsprojekt för personer med psykisk ohälsa i enav Sveriges kommuner. De intervjuade personerna var inskrivna i rehabiliteringsprojektet ochdeltog i dess aktiviteter. Resultatet visade att dialoger med personer som hade erfarenhet avliknande psykisk ohälsa och professionella hade störst inverkan på individernas syn på sinpsykiska ohälsa. I analysen använde vi Goffmans teori om stigma, Meads teori om rollövertagandeoch Bubers dialogteori. Enligt analysen bidrog personer med liknande psykisk ohälsaoch professionella till vad vi kallar frigörande dialoger, där respondenterna kunde bli förståddaoch accepterade såsom de var. Betydelsen dessa personer hade för individernas förståelseoch acceptans menar vi baserades på deras förståelse genom sitt igenkännande och sittarbete. Vi menar att denna nivå av förståelse inte kunde fås av personer utan dessa egenskaper,oavsett vem det var, om inte kunskapen skaffades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)