Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Den här studien undersöker huruvida fyra behöriga lärare på olika svenska gymnasium samt tvåelever på ekonomiprogrammet upplever distans och fjärrstudier med fokus på ämnetföretagsekonomi. Genom en kvalitativ undersökning vill författaren få fram effektiva didaktiskaverktyg som likställer och jämför distans och fjärrundervisning med den traditionella undervisningeni ett klassrum. Tidigare forskning visar på att distans och fjärrundervisning inte alltid passar alla menatt det kan likställas med den traditionella undervisningen. Samtidigt visar forskning också på att densociala kontakten begränsas men att andra medel och verktyg istället kan användas. Resultatet istudien påvisar hur fyra olika lärare inom olika ämnen, vissa med mångårig erfarenhet avdistansundervisning har varierande upplevelser av distans och fjärrundervisning samt vilka fördelaroch utmaningar dessa möter i sin vardag. Slutligen visar detta examensarbete på attdistansundervisningen erbjuder många olika och nya möjligheter men det kräver i sin tur också ettannorlunda sätt att arbeta och undervisa samt bli undervisad på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)