Land grabbing: hur påverkas landsbygdsbefolkningen i Etiopien av land grabbing och hur kan fenomenet förstås med utgångspunkt från radikalismen och liberalismen?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vi ämnar i denna uppsats undersöka hur fenomenet land grabbing kan förklaras och förstås utifrån teorierna liberalism och radikalism. De bakomliggande premisserna till varför land grabbing ökat anses vara finanskrisen 2008, staters behov av att säkra den inhemska tillgången på mat och tanken om att fenomenet genererar ekonomisk tillväxt i de utvecklingsländer, som verkar likt värdländer. Fokus ligger på att få insyn i landsbygdsbefolkningens situation i Gambella, Etiopien och det inflytande de har på avtalen som sluts, samt graden av transparens gällande kontraktskrivandet vid försäljningen och utarrenderingen av omfattande arealer av landområden. Våra resultat belyser frånvaron av transparens för inblandade parter och allmänheten. Mot bakgrund till detta ger vi i uppsatsen konstruktiva förslag på alternativa lösningar, som verkar för ett mer symmetriskt maktförhållande mellan de berörda parterna, ökar transparensen i avtal som reglerar land grabbing, samt ger möjlighet till empowerment för landsbygdsbefolkningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)