Bankers strategier - samma tjänster men olika företag

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra vad svenska banker med olika storlek väljer för strategier för att möta framtidens kundbehov med utgångspunkt från dess historia, konkurrenssituation och teknologiska utveckling. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt. Vår empiri har samlats in genom litteratur och genom intervjuer med de olika bankerna. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier som visar på vilka faktorer som har gjort att bankmarknaden har utvecklats som den har gjort. Därefter har vi gått djupare in på hur de olika bankernas strategier har uppkommit och slutligen bygger vår teoridel på hur de olika bankerna kan möta sina kunder på marknaden. Empiri: Vår empiri utgörs först och främst av hur bankmarknaden har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Därefter presenterar vi våra tre case som vi bildat utifrån intervjuer på fyra olika fullservicebanker, två små och två stora. Slutsatser: Vi ser att kundrelationer, tillgänglighet och kundnärhet blivit och blir allt viktigare på bankmarknaden. De små banker vi har undersökt har stark marknadskännedom och för dem är denna strategi viktig för att vara nära kunderna. De stora bankerna har olika strategier vad gäller tillgänglighet och bankkontor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)